Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viaPandaAttack PandaAttack
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viate-quiero te-quiero
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viate-quiero te-quiero

October 14 2017

2246 a47f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatruskawkowa11 truskawkowa11

October 05 2017

7112 612b
Reposted fromtoudii73 toudii73 viaweakness weakness

October 03 2017

1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viazapominanie zapominanie

September 23 2017

3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMezame Mezame
1372 8e1a
8218 6aee
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
5840 771b 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viate-quiero te-quiero
3811 4492 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viate-quiero te-quiero
9736 2412
Reposted fromAmericanlover Americanlover viate-quiero te-quiero
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vianataliana nataliana
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaszydera szydera
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszydera szydera
2285 0ba7
Reposted fromodnowa odnowa
2747 57e9
Reposted fromodnowa odnowa viaszydera szydera

September 22 2017

2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl