Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

7100 5b5c
Reposted fromkarahippie karahippie viadualistycznie dualistycznie
7402 d0cb
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
3710 7be0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittleasia littleasia
8849 2e7f
5964 7084 500
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii

May 14 2017

Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viakoloryzacja koloryzacja

May 10 2017

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viaumie-ranko umie-ranko

May 09 2017

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viaszydera szydera

May 07 2017

6153 7fe6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoloryzacja koloryzacja
6121 5564
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoloryzacja koloryzacja
5960 0cb1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoloryzacja koloryzacja
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl